Payment methods

Ideal

IDEAL lijkt op ideaal en dat is precies wat betaling via IDEAL eigenlijk is. Als u aan internetbankieren doet bij een bekende bank in Nederland dan kunt u vrijwel altijd betalen via IDEAL, kortom de gemakkelijkste manier om te betalen via het internet.

Als wij de betaling voor 17:00 hebben ontvangen dan wordt de bestelling nog dezelfde dag verstuurd. In bijna alle gevallen betekent dit dat u de bestelling de volgende dag zult ontvangen. Uiteraard is de betaling via IDEAL via parfumeasy helemaal gratis.

Voordelen van IDEAL:

  1. Je betaalt snel en veilig via de vertrouwde omgeving van je eigen bank.
  2. Geen speciale programma's en accounts nodig om te kunne betalen.
  3. De snelste betaalmethode om op tijd te kunne betalen.
  4. Betalen met IDEAL is bij Parfumeasy.nl natuurlijk gratis!

RIVERTY

Riverty, de nieuwe betaalmethode waar u gemakkelijk achteraf kunt betalen. Geen gedoe met bankpassen en random readers maar gewoon betalen met uw eigen account. Verder biedt Riverty natuurlijk de mogelijkheid om alvast van uw product te genieten en u deze kan controleren zonder dat u betaalt heeft!

Voordelen van Riverty:

  1. U kunt het product eerst controleren voordat u heeft betaald.
  2. Ook in tijden dat u financieel wat krapper zit kunt u online bestellen.

Hieronder de algemene voorwaarden van Riverty.

Algemene voorwaarden Riverty

Artikel 1

Beoordeling aanvraag 1.1. Je hebt een bestelling geplaatst en hebt gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (Riverty) van Riverty GmbH die handelt onder de handelsnaam Riverty (hierna “Riverty”). Je keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via Riverty mag betalen. De winkelier en Riverty behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van je gegevens. 1.2. Het resultaat van de toetsing krijg je zo mogelijk direct online te zien en daarbij of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kun je hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. Je kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Riverty. 1.3. Riverty kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van je aanvraag om te betalen met Riverty, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met Riverty. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole. 1.4. Iedere winkelier is gerechtigd jou als Klant bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van Riverty indien je kiest voor betalen met Riverty. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken: De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen; Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap/B.V.) bedrijf; Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of B.V., dien je tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten, maten of bestuurders op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen; Het bankrekeningnummer waarmee je Riverty gaat betalen (in geval van éénmalige machtiging); 1.5. Om te kunnen betalen met Riverty moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn; Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen. Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die jou rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan jou toestaat om achteraf te mogen betalen; Door het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing Riverty, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat Riverty op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of je aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd; Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met Riverty de uit je bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan Riverty te Heerenveen.

Artikel 2

Wijze van betalen 2.1. Je keuze om te betalen met de achteraf betaalservice Riverty van Riverty houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan Riverty. Dat betekent dat je na acceptatie door Riverty uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan Riverty. Riverty stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien je aan een ander dan aan Riverty betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan Riverty in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan Riverty te Heerenveen. 2.2. Riverty behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door jou niet te restitueren. De retourvoorwaarden van de webwinkel zijn altijd leidend. 2.3. Indien je kiest voor de achteraf betaalservice Riverty in combinatie met automatische incasso machtig je Riverty uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra je verzoek om te betalen via Riverty is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij je een vooraankondiging, waarin wij je incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijg je 3 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van Riverty ga je akkoord met de termijn van 3 dagen. 2.4. Riverty is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen. 2.5. Riverty is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3

Kosten betaalopdracht 3.1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico. 3.2. Indien je hebt gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dien je zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van je rekening, kan Riverty kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het Riverty niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan jou hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten). 3.3. Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan Riverty eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4

Betaaltermijn Je betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Riverty ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

Artikel 5

Adreswijziging Je bent verplicht Riverty op de hoogte te stellen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang Riverty geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht gevestigd te zijn op het laatst bij Riverty bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van Riverty GmbH h/o Riverty, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met Riverty betaal je alleen de kosten van je telefonieaanbieder.

Artikel 6

Verzuim 6.1. Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 6.2. Indien je binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt Riverty aan jou een herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt Riverty aan jou een (tweede) schriftelijke herinnering en zal Riverty het verschuldigde bedrag ophogen met buitengerechtelijke incassokosten. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en Riverty aan jou een sommatie moet sturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten nogmaals worden verhoogd. 6.3. Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is Riverty gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door Riverty verzonden betalingsherinneringen en zal Riverty alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan jou in rekening brengen. Riverty is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat Riverty in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro). 6.4. Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door jou gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7

Bescherming persoonsgegevens en gebruik gegeven 7.1 Je privacy wordt gerespecteerd en je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die Riverty van je heeft, correctie van deze gegevens en verwijdering ervan. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar [email protected]. 7.2 Indien je ervoor hebt gekozen om te betalen met Riverty als betaalmethode bij de winkelier, stuurt de winkelier je contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, indien van toepassing, e-mailadres) ) alsmede informatie over de door jou bestelde Artikelen (bijvoorbeeld bestelwaarde, productgroep, waarde goederen, eventueel bestelkanaal en type levering) aan Riverty. Op basis van deze gegevens start de winkelier een kredietcontrole via Riverty om te bepalen of de Riverty-aankoop op rekening beschikbaar is als betaalmiddel voor je bestelling. 7.3 Riverty stuurt je contactgegevens evenals informatie over de goederen/diensten die je hebt besteld, via informa solutions GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland voor de uit te voeren kredietcontrole naar Experian Nederland B.V.,Verheeskade 25, 2521 BP Den Haag (hierna te noemen " Experian"), voor de uit te voeren kredietcontrole (de "kredietcontrole"). 7.4 Experian stelt een prognose op, met name over betalingskansen, rekening houdend met adresgegevens en betalingservaringen uit het verleden op basis van wiskundig-statistische methoden (met name methoden van logistische regressie en vergelijkingen met groepen mensen die hebben aangetoond vergelijkbaar betalingsgedrag in het verleden) (Score) en geeft deze score door aan Riverty. Op basis van de informatie over de goederen/diensten die je hebt besteld, de score van Experian, je contactgegevens en eventueel eerdere gegevens over betalingsgedrag / historische informatie die al over jou bij Riverty beschikbaar zijn, wordt een afgewogen beslissing genomen of de Riverty aankoop beschikbaar is voor je bestelling. Daarnaast maken wij gebruik van Fraud.net Inc. 330 7th Avenue, New York City, NY 10001, USA, als een andere verwerker voor fraudepreventie en -detectie. De gegevens worden opgeslagen in de EU; Deze gegevens worden echter door Fraud.net vanuit de VS geraadpleegd. De standaard contract clausules die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, zijn gesloten met Fraud.net om een voor de EU passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen 7.5 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid 1, punt b) en f) AVG. Het gerechtvaardigd belang van de winkelier is om te kunnen beoordelen en beslissen of hij jou een risicovolle betaalmethode zoals Riverty kan aanbieden. Het gerechtvaardigd belang van Riverty is om te beoordelen of je na de cessie van vorderingen aan je betalingsverplichtingen zult voldoen, aangezien Riverty het risico van wanbetaling op zich neemt bij het cederen van vorderingen. 7.6 Daarnaast geeft de winkelier de door jou verstrekte adresgegevens (naam en adres) conform artikel 6 lid 1 lid 1 lid 1 lid f AVG ten behoeve van adresverificatie door aan Riverty om onjuiste leveringen en dubieuze debiteuren te voorkomen(de "Adresverificatie"). 7.7 Riverty geeft deze informatie door Experian als hun verwerker. Experian gebruikt deze gegevens om adressen te controleren en stelt het resultaat van de controle beschikbaar. 7.8 De gegevens die nodig zijn voor de adrescontrole en de kredietcontrole vinden plaats via een beveiligde interface. Met alle gerechtvaardigde belangen met betrekking tot je persoonsgegevens wordt uiteraard rekening gehouden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 7.9 Volgens artikel 21 lid 1 van de AVG heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden met toekomstig effect; dit geldt ook voor profilering die wordt uitgevoerd in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Hiervoor is een bericht in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, brief) aan de winkelier voldoende. De actuele contactgegevens vindt je op de website van de winkelier. Als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je gegevens, houd er dan rekening mee dat de winkelier geen betaalmethoden met kredietrisico meer kan aanbieden voor je bestellingen in de webshop. Je kunt echter nog steeds kiezen voor andere betaalmethoden (bijvoorbeeld vooruitbetaling). Meer gedetailleerde informatie over Riverty in overeenstemming met artikel 14 van de AVG, met name informatie over zakelijke doeleinden, gegevensopslagdoeleinden, gegevensontvangers, het recht om informatie te verstrekken, het recht op verwijdering of correctie van gegevens, enz. vind je in ons Privacy Statement. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, ga je tevens akkoord met het privacy statement.

Artikel 8

Cookies Riverty gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op je harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van Riverty. Dit maakt het mogelijk om je computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van je instellingen kan je internetbrowser automatisch cookies accepteren. Je kunt je browserinstellingen op elk moment wijzigen en ook de website van Riverty gebruiken zonder cookies.

Artikel 9

Aansprakelijkheid 9.1. Riverty kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Riverty is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 9.2. Indien Riverty, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op de dienstverlening van Riverty en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Vooruitbetaling DMV bankoverschrijving

U kunt uw bestelling ook betaling zonder gebruik te maken van IDEAL en toch gebruik te maken van uw vertrouwde en veilige betaalomgeving van uw bank. Dit is mogelijk via bankoverschrijving.

Betalen via bankoverschrijving is gratis maar duurt meestal iets langer voordat de betalende en de ontvangende bank de transactie hebben verwerkt. Bij bankoverschrijving geld daarom niet, vandaag besteld morgen in huis! U kunt daarom beter kiezen voor een andere betaalmethode. 

Voordelen van bankoverschrijving:

  1. U kunt op een voor uw geschikt moment het geld overmaken.
  2. Door bankoverschrijving zit u niet gebonden aan het bestelproces van de website.

 

  1. U betaalt op het moment eind van de maand als de kosten van de creditcard betaald moeten worden.
  2. Geen gedoe met random readers etc om uw order te kunnen betalen.

 

 

 

 

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x